Καταστατικό

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του ΣΥ.Μ.Α. στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ εδώ.

 

ΑΡΘΡΟ 1
Σύσταση, Έδρα, Διάρκεια
1.1Τα ιδρυτικά μέλη, μουσικοί ή φίλοι της Μουσικής με καταγωγή ή μόνιμη κατοικία στην Αλεξανδρούπολη, κινούμενοι από διάθεση προσφοράς στον τόπο που γεννήθηκαν ή διαμένουν, την 21η Μαρτίου 2018, ΙΔΡΥΟΥΝ Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία « Σύλλογος Μουσικών Αλεξανδρούπολης. (ΣΥ.Μ.Α.) » και στην Αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως “Musicians Club of Alexandroupolis ή M.C.A. ”.

 

1.2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Αλεξανδρούπολης, επί της οδού Φιλελλήνων 6 Ν.Χηλή Αλεξανδρούπολη Έβρου.

 

1.3. Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει γραφεία του και σε άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού.

 

1.4. Η διάρκεια του Συλλόγου ορίζεται ως αόριστη.

 

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός

2.1. Οι σκοποί του συλλόγου είναι μη κερδοσκοπικοί, κοινωνικοί, κοινωφελείς, ανθρωπιστικοί, οικολογικοί, πολιτιστικοί και συνίστανται αναλυτικά ως:

 

·         Την προώθηση και διάδοση της μουσικής παιδείας, ενασχόλησης και εκπαίδευσης, της έρευνας και της συνέργειας με άλλους φορείς και πρόσωπα.

 

·         Την ανάδειξη και προάσπιση του προσωπικού ή/και του ομαδικού Καλλιτεχνικού έργου των μελών του.

 

·         Την λειτουργία του με διαφάνεια ως γνωμοδοτικό όργανο σε θέματα μουσικής και ότι αφορά σε αυτήν, για την επιστημονική γνωμοδότηση και συμβολή σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.

 

·         Την λειτουργία του ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ της αγοράς εργασίας και των μουσικών, μελών ή φίλων με την παράλληλη προσφορά υπηρεσιών εποπτείας και την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών μεταξύ των μελών.

 

·         Την ισοτιμία μεταξύ των μελών του, με σκοπό την προαγωγή, την υπεράσπιση της δημοκρατικότητας και της πολυφωνίας.

 

·         Την μελέτη και έρευνα της μουσικής γενικότερα, την καταγραφή και διατήρηση της μουσικής ιστορίας της Αλεξανδρούπολης και των συγκροτημάτων της.

 

·         Την ανάπτυξη της επικοινωνίας και την σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του Συλλόγου με κάθε πρόσφορο τρόπο, που οδηγεί στην κοινωνική, επαγγελματική, καλλιτεχνική και ηθική αλληλεγγύη.

·         Ο σύλλογος θα διατηρεί επαφές, επικοινωνία και συνεργασία με τους επαγγελματίες της πόλης με πνεύμα ισοτιμίας και οι προσωπικές απόψεις – προτιμήσεις των μελών του συλλόγου δεν δεσμεύουν αυτόν.

 

·         Ο σύλλογος σέβεται και εκτιμά την ατομικότητα, ιδιαιτερότητα, ιδεώδη και πιστεύω του κάθε μέλους. Σε κάθε περίπτωση είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε ακρότητα ή αντικοινωνική συμπεριφορά.

 

·         Την διαρκή ανάπτυξη του συλλόγου και την προσπάθεια για ενσωμάτωση σε αυτόν, όλων των φίλων της μουσικής και ιδιαιτέρως των νέων.

 

·         Η ανάμιξη του συλλόγου σε πολιτικά θέματα, δεν εμπίπτει στους ανωτέρω σκοπούς.

 

·         Την διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των έννομων συμφερόντων του Συλλόγου, που δεν αναφέρονται παραπάνω.

 

2.2 Η οργάνωση και οι δράσεις του συλλόγου βασίζονται στις αρχές της εντιμότητας, ευθύτητας, σεβασμού της προσωπικότητας των συνανθρώπων μας, ανεξαρτήτως κοινωνικού, βιοτικού, οικονομικού και επαγγελματικού επιπέδου, θρησκεύματος ή άλλης διάκρισης.

 

ΆΡΘΡΟ 3
Μέσα Πραγματοποιήσεως των Σκοπών
3.1. Μέσα προς εκπλήρωση των άνω σκοπών ορίζονται μεταξύ άλλων:

 

·         Δημιουργία χώρου συνάντησης μουσικών (το σπίτι του Μουσικού).

 

·         Διενέργεια εκδρομών σε άλλες περιοχές για παρακολούθηση εκδηλώσεων.

 

·         Ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η υλοποίηση εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού υλικού (σε έντυπη, ψηφιακή ή άλλη μορφή), πολυμεσικών παραγωγών, δράσεων, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων προς την κοινωνία.

 

·         Η υλοποίηση συναντήσεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εκδηλώσεων, διαγωνισμών άμιλλας και κάθε είδους συνεργιών με άλλους συλλόγους, δημόσιους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

 

·         Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και των γνώσεων των συμβαλλομένων μελών καθώς και άλλων ατόμων και εθελοντών που θα διαθέτουν τέτοιες γνώσεις και εμπειρία.

 

·         Η συνεργασία ή/και η συμβολή του σωματείου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με κάθε τρόπο (καταρτίζοντας κάθε είδους δικαιοπραξίες ή συμβάσεις) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ελληνικό ή αλλοδαπό καθώς και με κρατικούς φορείς, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λπ.

 

·         Η λειτουργία ιστοσελίδας/ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του Συλλόγου με τους πολίτες, την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και την εν γένει προώθηση των σκοπών του.

 

·         Η δημιουργία γραφείων-παραρτημάτων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών και της επίτευξης των σκοπών του συλλόγου.

 

·         Η μελέτη και η προβολή ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν στο περιβάλλον.

 

·         Η εκπροσώπηση των μελών και συνεργατών του στις ελληνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς αρχές και στους ελληνικούς, αλλοδαπούς ή διεθνείς οργανισμούς.

 

·         Συμμετοχή σε οποιοδήποτε εταιρικό σχήμα για προώθηση των μουσικών σχημάτων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών.

 

·         Δημιουργία Ραδιοφωνικού σταθμού.

 

·         Δημιουργία και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού της μουσικής ιστορίας της περιοχής.

 

3.2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών του, ο Σύλλογος δημιουργεί και εφαρμόζει προγράμματα, δραστηριότητες όπου υπάρχει ανάγκη σύμφωνα με τα καθοριζόμενα ανωτέρω. Ο καθορισμός του τόπου, χρόνου διάρκειας και των ειδικότερων αναγκών κάθε προγράμματος και εν γένει δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού τους κόστους καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο μπορεί να μεταβιβάζει μέρος ή και όλη αυτή την ευθύνη σε εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 4
Πόροι του Σωματείου
4.1. Πόροι του Σωματείου θεωρούνται :

 

·         Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του και η δαπάνη εγγραφής τους.

 

·         Οι έκτακτες συνδρομές των μελών του, που τυχόν θα επιβληθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Δ.Σ.

 

·         Οι τυχόν εθελοντικές εισφορές των μελών του.

 

·         Τα εισοδήματα που προέρχονται από περιουσία του Σωματείου, οι τόκοι και πρόσοδοι των κεφαλαίων του.

 

·         Οι δωρεές και οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες προς το Σωματείο.

 

·         Έσοδα από εκδηλώσεις και δράσεις που διοργανώνονται από το Σωματείο.

·         Χορηγίες, επιχορηγήσεις και παροχές από Κράτη-Δήμους-Κοινότητες-Οργανισμούς και άλλες Αρχές, Σωματεία και Ιδρύματα.

 

4.2. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών του Συλλόγου καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.3. Κληροδοσίες και δωρεές, υπό τρόπο γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Συλλόγου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Συλλόγου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή. Αποδοχή κληρονομιάς θα γίνεται πάντοτε επ’ ωφέλεια απογραφής.

 

4.4. Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σύλλογο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Συλλόγου, δεν γίνονται δεκτές. Οι δωρεές προς το Σωματείο γίνονται επώνυμα.

 

4.5. Το σύνολο των εσόδων του Συλλόγου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

 

4.6. Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

 

Β’ ΜΕΡΟΣ ΜΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 5
Μέλη
5.1. Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

 

5.2. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του. Το μέλος του σωματείου που έχει εκλεγεί στο διοικητικό συμβούλιο, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του σωματείου μέχρι την λήξη της θητείας του στο Δ.Σ.

 

5.3. Επίτιμο μέλος μπορεί να γίνει όποιος δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά έχει παράσχει και παρέχει σημαντικές και αξιόλογες υλικές ή ηθικές υπηρεσίες προς το Σωματείο ή την τοπική κοινωνία και διαπνέεται από πίστη στις αρχές και τις επιδιώξεις του συλλόγου, χωρίς την ύπαρξη ορίου ηλικίας. Η αναγόρευση κάποιου προσώπου ως επιτίμου μέλους του Σωματείου, προϋποθέτει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το επίτιμο μέλος απαλλάσσεται της ετήσιας εισφοράς και του κόστους εγγραφής μέλους και δεν έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

 

5.4. Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σύλλογο όποιος στερήθηκε των πολιτικών του δικαιωμάτων συνεπεία αμετάκλητης ποινικής καταδίκης και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση, καθώς και όποιος καταδικάστηκε αμετάκλητα για εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπία, κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, δωροδοκία και δωροληψία, βιασμό, παιδική πορνογραφία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη και εκβιασμό. Η αμετάκλητη καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Συλλόγου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους.

 

5.5. Δεν γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Συλλόγου. Διαγράφονται επίσης με απόφαση του Δ.Σ. μέλη που δημόσια εκμεταλλεύονται αθέμιτα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου για πολιτικό, οικονομικό ή άλλο ιδιαίτερο όφελος. Επίσης συμπεριφορές που τιμωρούνται όπως πχ ψεύδος, εξαπάτηση ή εξύβριση αποτελούν λόγο αποκλεισμού.

 

5.6. Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

 

5.7. Κάθε εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία δηλώνει : α) τα προσωπικά του στοιχεία και την πλήρη διεύθυνση της κατοικίας του, β) ότι έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, γ) ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως τις διατάξεις του καταστατικού, δ) ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιοδήποτε αδίκημα βάσει του άρθρου 5.5 και αφού καταβάλει το τέλος εγγραφής που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

5.8. Όλα τα μέλη ανεξάρτητα από την κατηγορία που ανήκουν έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το σύλλογο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο μετά από αίτηση τους προς το Δ.Σ και καταβολή της εισφοράς τους για το τρέχον ημερολογιακό έτος. Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. διαγράφονται από τα μητρώα του συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών
6.1. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

·         Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

 

·         Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

·         Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

·         Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

·         Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

 

6.2. Αντίστοιχα, τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:

 

·         να καταβάλλουν τακτικά προς το Σύλλογο την εισφορά τους

 

·         να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις

 

·         να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου

 

·         να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.

 

6.3. Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλεγούν ή να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και τις νόμιμες αποφάσεις του ΔΣ και της Γ.Σ.

 

6.4. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια εισφορά προς το Σύλλογο ελάχιστου ύψους τριάντα (30) Ευρώ. Το παραπάνω ποσό μπορεί να μεταβάλλεται κατά έτος με απόφαση του Δ.Σ. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του ΔΣ μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής μόνο εφ’ όσον καταβάλουν τις καθυστερημένες εισφορές τους και πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εξ’ αρχής για κάθε νέο μέλος.

 

6.5. Το ποσό εγγραφής νέων μελών ή επανεγγραφής ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ, ποσό που μπορεί να μεταβληθεί κατά έτος ή μέχρι νεωτέρας απόφασης από το Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 7
Πειθαρχικός Έλεγχος – Διαγραφή μελών
7.1. Ο πειθαρχικός έλεγχος για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεων των μελών, πλην της περίπτωσης της μη πληρωμής πέραν της τακτικής ετήσιας εισφοράς, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, μετά από παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:

 

·         Στην επίπληξη.

 

·         Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

 

·         Στην οριστική του διαγραφή από το Σωματείο. Λόγοι οριστικής διαγραφής αποτελούν οι περιπτώσεις θανάτου, δικαιοπρακτικής ανικανότητας, σπουδαίου λόγου συμπεριλαμβανόμενης και της αποδεδειγμένης δραστηριότητας που αντίκειται στους σκοπούς του Συλλόγου, προσβάλλει ή δυσφημεί αυτόν και η μη καταβολή ετήσιας συνδρομής για διάστημα πέραν των δύο ετών.

 

7.2. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση δέκα μελών ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

 

7.3. Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως όποτε αυτή πραγματοποιηθεί. Μέχρι την προσφυγή στην Γενική Συνέλευση το μέλος εκλαμβάνεται ως διαγραμμένο και δεν έχει καμία υποχρέωση ή δικαίωμα.

 

7.4. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

7.5. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι πλέον ασήμαντοι.

 

7.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη διαγραφή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη ή αποστέλλεται από επίσημο email του Συλλόγου, τριάντα (30) ημέρες μετά από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής, όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται οριστικά από το Σύλλογο και τα μητρώα μελών του.

 

7.7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.6. δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός.

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8
Γενική Συνέλευση
8.1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου, μέσω του οποίου εκδηλώνεται η βούληση των μελών.

 

8.2. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη της.

 

8.3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια (1) φορά κάθε ημερολογιακό έτος και έκτακτα όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

8.4. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μελή του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός δέκατου (1/10) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευσή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

 

8.5. Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

 

8.6. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

8.7. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως την συναίνεση τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

 

8.8. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

ΑΡΘΡΟ 9
Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως
9.1. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο.

 

9.2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) ημέρες στον ίδιο τόπο και ώρα και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν ή αντιπροσωπευθούν το ένα τρίτο (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μέλών. Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα, στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση τρία άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

 

9.3. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

 

9.4. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών ή ηλεκτρονική ψηφοφορία) εκτός των αποφάσεων που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα, όπου και λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

9.5. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 

9.6. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

 

9.7. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

9.8. Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ψηφιακή εκπομπή και χωρίς την παρουσία όλων των μελών στον ίδιο χώρο παρά με την συμμετοχή με λογισμικό που έχει προσυμφωνηθεί.

 

9.9. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του συλλόγου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του συλλόγου ή την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 10
Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως
10.1. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιόν της για συζήτηση.

 

10.2. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

 

10.3. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

 

10.4. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

 

·         Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

 

·         Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη κάθε θητείας.

 

·         Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000).

 

·         Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως και των εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

·         Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

 

·         Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

 

·         Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

 

·         Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

·         Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών, η επιβολή εκτάκτων εισφορών και η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

 

·         Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

 

·         Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου ή η διάλυση του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 11
Διοικητικό Συμβούλιο
11.1. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία και έναν (1) Σύμβουλο και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με δύο (2) αναπληρωτές τους.

 

11.2. Μετά την ανακήρυξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την εφορευτική επιτροπή και εντός δέκα (10) ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε σώμα μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους του, ή εφ’ όσον αυτό παραλείψει μετά από πρόσκληση τεσσάρων εκλεγέντων, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Προεδρείο κατά τα παραπάνω.

 

11.3. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

11.4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του Σωματείου.

 

11.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά κάθε τρεις μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

 

11.6. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

11.7. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

11.8. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

 

11.9. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις ή e-mail, που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

 

11.10. Μέλος Δ.Σ. που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

 

11.11. Σε περίπτωση που παραιτηθούν έξι (6) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

 

11.12. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται διετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική γενική συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται.

 

11.13. Εξαιρετικά η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6) μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 12
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
12.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο :

 

·         Διοικεί το Σωματείο, σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση του επιδιωκόμενου σκοπού.

 

·         Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί ή και κατά την κρίση του, αναθέτει τον έλεγχο στην Γενική Συνέλευση.

 

·         Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

 

·         Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

 

·         Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

 

·         Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

 

·         Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

 

·         Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

 

·         Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

 

·         Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα.

 

·         Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και ενώπιον των Κρατικών Αρχών.

 

·         Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους και αποφασίζει για την αμοιβή τους.

 

·         Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

 

·         Αποφασίζει για την αναγόρευση Επιτίμων Μελών και εγκρίνει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών.

 

·         Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες Προέδρου
13.1. Ο Πρόεδρος:

 

·         Συγκαλεί μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

 

·         Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 

·         Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον τρίτων ή Κρατικών Αρχών, εκτός εάν, για συγκεκριμένη περίπτωση, αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

 

·         Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

·         Ελέγχει μόνος του ή μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

 

·         Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

 

·         Δεσμεύει το Σωματείο με την υπογραφή του στα όρια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

 

·         Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

 

·         Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

 

·         Καλεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου.

 

·         Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κωλυόμενο Πρόεδρο αναπληρούν ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από του παρόντες Συμβούλους.

 

ΑΡΘΡΟ 14
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα
14.1. Ο Γενικός Γραμματέας :

 

·         Εχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου.

 

·         Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο.

 

·         Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

·         Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα.

 

·         Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

 

·         Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

·         Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου.

 

·         Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15
Αρμοδιότητες Ταμία
15.1. Ο Ταμίας :

 

·         Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου.

 

·         Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του Σωματείου και την υπογραφή του.

 

·         Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στο Ταμιευτήριο.

 

·         Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

 

·         Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό.

 

·         Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

·         Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 16
Εξελεγκτική Επιτροπή
16.1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών για θητεία δύο (2) ετών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο (2) μέλη και έναν (1) αναπληρωτή τους.

 

16.2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

 

16.3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

16.4. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

16.5. Για την διενέργεια λογιστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έως τρεις ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

 

ΑΡΘΡΟ 17
Ειδικές Επιτροπές
17.1. Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη, ή και μη, του Συλλόγου, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 18
Εκλογή Αιρετών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
18.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει εκλογική Γενική Συνέλευση το αργότερο δέκα ημέρες (10) πριν από την λήξη της θητείας του και της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απευθύνοντας σχετική πρόσκληση στα μέλη του Σωματείου το αργότερο δέκα ημέρες (10) νωρίτερα.

 

18.2. Όσα εκ των τακτικών μελών επιθυμούν να εκλέγουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

 

18.3. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

18.4. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Σωματείου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος με σταυρό τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Εξελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

 

18.5. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι Πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι δυο (2) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Εξελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και ο επόμενος ένας (1) το αναπληρωματικό .

 

18.6. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

 

18.7. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 11 του καταστατικού.

 

Δ’ ΜΕΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 19
Τροποποίηση Καταστατικού
19.1. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 10 του καταστατικού. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής τής στα σχετικάΒιβλία του Πρωτοδικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 20
Διάλυση Σωματείου
20.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευσή των μελών με πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οικεία διάταξη του άρθρου 10 του καταστατικού.

 

20.2. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει στη Γενική Συνέλευση είτε το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή για παράβαση του Καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 21
Τύχη Περιουσίας του Σωματείου
21.1. Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. Η διανομή γίνεται μετά από απόφαση της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 22
Σφραγίδα Σήμα
22.2. Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το σήμα (έμβλημα) του Συλλόγου με το έτος ιδρύσεώς του και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου και την πόλη – έδρα του.

 

ΑΡΘΡΟ 23
Βιβλία του Σωματείου
23.1. Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά.

 

23.2. Υποχρεωτικά τηρούνται από το Σωματείο:

 

·         Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών

που αφορούν το Σωματείο.

 

·         Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

 

·         Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

 

·         Βιβλίο Εισπράξεων — Πληρωμών.

 

·         Βιβλίο ιστορίας του Σωματείου.

 

23.3. Προαιρετικά τηρούνται από το Σωματείο:

 

·         Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

 

·         Βιβλίο (αρχείο) Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων.

 

·         Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευσή.

 

·         Βιβλίο αναλώσιμων υλικών.

 

23.4. Ο Σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

ΑΡΘΡΟ 24
Γενικές Διατάξεις
24.1. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.

 

24.2. Οι πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

ΑΡΘΡΟ 25
Προσωρινή Διάταξη
25.1. Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής :

 

·         Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό είκοσι (20,00) Ευρώ.

 

·         Ετήσια συνδρομή τακτικών μελών ποσό τριάντα (30,00) Ευρώ.

 

ΑΡΘΡΟ 26
Τελική Διάταξη
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι ( 26 ) άρθρα εγκρίνεται από τα ιδρυτικά μέλη, σήμερα 21 Μαρτίου 2018 στην Αλεξανδρούπολη και υπογράφεται ως εξής :